Pro někoho je práce potěšením, pro někoho naopak povinností. A pro všechny je zdrojem finančních prostředků, bez kterých by se dnes nedalo žít.
Nečinnost výboru SVJ
Nečinnost výboru SVJ

Nečinnost výboru SVJ

Předseda SVJ a členové výboru jsou voleni proto, aby společnými silami prakticky plnili ustanovení a úkoly, které jsou zaneseny ve Stanovách Společenství vlastníků jednotek, anebo v zápisech jednotlivých shromáždění členů SVJ. Pokud se tedy někteří z vlastníků bytů uvolí vykonávat tyto funkce, musí si uvědomit, že je v zájmu každého Společenství vlastníků, aby jejich zástupci řádně vykonávali svěřenou funkci a plnili svědomitě své povinnosti, které vyplývají jak ze zákona, tak ze samotných Stanov. Zákon uvádí doslova, cituji: „… vykonávat s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí“.

Proto je důležité, aby ti, kdož se k zastávání těchto funkcí hlásí a nechají se shromážděním zvolit, měli alespoň orientační povědomost o fungování bytového domu, o službách, které jsou externě vlastníkům bytů poskytovány, musí mít určité znalosti souvisejících zákonů a vyhlášek – člen výboru by měl vlastně být napůl ekonom a napůl technik…

clause-684509_1280

Ptáte se, proč tohle zdůrazňujeme? Nezodpovědnému členu výboru by se totiž mohlo snadno stát, že v důsledku svého nesprávného jednání, anebo nečinnosti, mohou SVJ vzniknout určité škody, jejichž náhradu může SVJ po členovi, anebo i po celém výboru požadovat. Takže neplní-li výbor Společenství své povinnosti, které by měly být s jednotlivými členy výboru, kteří činnost provádějí za úplatu, zajištěny smluvně, může vůči němu SVJ podniknout určité nepopulární kroky.

Nejsou-li povinnosti jednotlivých členů výboru SVJ uvedeny ve smlouvách, měly by být zakotveny ve Stanovách, a to pro výbor jako celek. Jednotlivé úkoly pak mohou být na shromážděních přidělovány konkrétním členům (anebo celému výboru) a musí o nich být proveden zápis. Dalším krokem je kontrola plnění těchto úkolů.

Nečinnosti výboru SVJ se může Společenství bránit zákonnými prostředky. A to od odvolání z funkce, náhradami škod, a dokonce i podáním žaloby k soudu.

facade-1209331_1280

K nečinnosti výboru se řadí třeba i jen to, že výbor odmítne nechat nahlížet vlastníky bytových jednotek do dokumentů a dokladů SVJ – vlastníci na to mají totiž zákonný nárok. Z logiky věci vyplývá, že výbor má členům vycházet vstříc, být oporou celého společenství a nikoliv bránit případnému průchodu práva.

Jestliže v důsledku nečinnosti výboru SVJ vznikne Společenství jakákoliv újma či škoda, mohou se vlastníci domáhat náhrady, anebo zajištění svých práv soudní cestou.